Deklaracja dostępności Miasta Poznania dla strony internetowej nawolnym.poznan.pl

Miasto Poznań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nawolnym.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-27

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Olszewska

E-mail: joanna_olszewska@um.poznan.pl
Telefon: +48 61 878 47 18

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gabinetu Prezydenta

Adres: Urząd Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

E-mail: prd@um.poznan.pl
Telefon: +48 61 878 52 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej dla budynków Urzędu Miasta Poznania znajduje się tutaj

Aplikacje mobilne

Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania nie prowadzi własnych aplikacji mobilnych.